top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvasd el a Tájékoztatót.

A weboldal üzemeltetője, a továbbiakban Adatkezelő:

Flower-Power Consulting Kft.

2030 Érd, Páva u. 26/b. 

Cégjegyzékszám: 13-09-167659

Adószám: 24801544-1-13

Honlap: www.turkizfoto.hu

E-mail: turkizfoto@gmail.com

Telefon: +36 30 639 7656

 

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Az Adatkezelőnél adatfeldolgozó igénybevétele és külföldi adattovábbítás nem történik.

Az Adatkezelő az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

1. Adatkezelési elvek

Az Adatkezelő tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

 

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatok használatát az alábbiak alapozzák meg:

a)    a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)    kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c)     szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

d)     marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából Facebook- és Instagram-oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

e)     online regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

3. Milyen adatokat kérünk és kezelünk?

– Hírlevélre történő feliratkozáskor: név, e-mail cím

– Szolgáltatás megrendelésekor: név, e-mail cím, telefonszám, a számlázáshoz szükséges adatok

- Fotóstúrához kapcsolódóan az utazásszervező partnerünk által a szállás- és repülőjegy-foglaláshoz szükséges adatok.

– A velünk váltott vagy nekünk címzett mindennemű kommunikáció, levélben, ajánlatkérő űrlapon, e-mailben vagy a közösségi médiában.

 

4. Adakezelési célok

Az Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

  1. Szolgáltatásunk nyújtásához, ügyfeleink megrendeléseinek teljesítéséhez kapcsolódóan a szolgáltatás igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából;

  2. Meglevő és lehetséges ügyfelek tájékoztatása céljából;

  3. Meglevő és lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység végzése céljából;

  4. A partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése céljából;

  5. Belső adminisztráció megkönnyítése céljából;

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő honlapjának Maradj velünk kapcsolatban! részén nevét és e-mail címét megadja, majd a Feliratkozom gombra kattint, egyúttal hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségen e-mail útján felvegye vele a kapcsolatot, és számára a közvetlen megkeresés módszerével hírlevelet, tájékoztató anyagot küldjön. Felhasználó a feliratkozással egyúttal hozzájárul dDM-levelek küldéséhez is. A Felhasználó hozzájárulását bármikor, bármely hírlevélről indokolás nélkül visszavonhatja a minden hírlevél alján lévő leiratkozó linkre kattintva, illetve kérésre e-mailben: turkizfoto@gmail.com.

Az Adatkezelő nyereményjátékokat szervezhet, melyek célja a regisztrációk, feliratkozások, követők számának növelése. A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

5. A kezelt adatokhoz hozzáférnek:

a) A weboldal üzemeltetője, az adatkezelő:

Flower-Power Consulting Kft. (adatait lásd fent)

Minden adathoz hozzáfér.

b) A weboldal tárhelyszolgáltatója (hosting):

Wix.com

Minden, a weboldalon keresztül megadott adathoz hozzáfér.

c) Az Adatkezelő cég könyvelője:

Adóbiztonság Kft.

Csak számlázás esetén a számlákon szereplő adatokhoz fér hozzá: név/cégnév, lakcím/székhelycím.

6. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes; Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével); A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Hírlevélről való automatikus leiratkozás esetén az Adatkezelő a Felhasználót arról a hírlevél kiküldési szolgáltatásról íratja le, amelyből a leiratkozás megtörtént.

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amíg az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat. Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi.

További információ az oldal alján található táblázatban foglaltak szerint.

7. Érintetti jogok

Személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a)    hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)     törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)    az adat kezelésének korlátozása;

e)    a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)    bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)    tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Amennyiben bármilyen kérésed vagy kérdésed van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmedet postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheted: 2330 Dunaharaszti, Tátika u. 3., e-mail: turkizfoto@gmail.com. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az általad kért címre.

8. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség. 

9. Cookie-, azaz süti-tájékoztató

Az oldal saját sütiket nem használ, csupán 2 db harmadik féltől származó tartalmat:

  • A Google Analytics által használt cookie-k, amely tehát harmadik féltől származó tartalom: a gyűjtést nem az Adatkezelő végzi, hanem a Google az analitika érdekében. Ezek az információk veszélyt nem hordoznak, viszont hozzájárulnak az oldal  minőségéhez, a felhasználói élményt javításához, illetve statisztikai célokat szolgálnak. Weboldalunk látogatásával hozzájárulsz a cookie-k használatához is. A Google Analytics adatvédelmi szabályzatát és tájékoztatóját itt éred el: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu

10. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A felek esetleges jogvitájukat megkísérlik peren kívül rendezni, amennyiben nem sikerül, úgy a perre kikötik a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét, melyet Felhasználó a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával elfogad.

bottom of page